Tìm nhanh vị trí tuyển dụng
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội: Ban quản lý văn phòng
Báo cáo trực tiếp:  Báo cáo cho Phó Giám đốc Tài chánh và Tổ chức
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội: Ban quản lý văn phòng
Báo cáo trực tiếp:  Báo cáo cho Giám đốc
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội: Ban quản lý dự án
Báo cáo trực tiếp:  Báo cáo cho Quản lý Dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phòng ban & tuyến báo cáo:
Phòng ban/Đội: Ban quản lý dự án
Báo cáo trực tiếp:  Báo cáo cho Quản lý Dự án