• 2-CorporateValue

Giá trị Công Ty

Hoạt động của chúng tôi do ba giá trị cốt lõi chi phối : sự chính trực, sự hài lòng của khách hàng và  sự phát triển của nhân viên.

SỰ CHÍNH TRỰC
Chúng tôi hoạt động với tính chính trực trong mọi khía cạnh xây dựng. Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp chất lượng công trình và đạo đức kinh doanh trong bất kỳ trường hợp nào. Ban giám đốc và cán bộ quản lý của chúng tôi luôn nghĩ đến lợi ích của khách hàng trước tiên trong quá trình đưa ra quyết định. Cam kết này rất cần thiết cho sự thành công của chúng tôi được minh chứng qua sự tin cậy và lòng trung thành của khách hàng là các chủ đầu tư và tư vấn.

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
Chúng tôi coi trọng truyền thống vượt trội trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. Tất cả nhân viên cam kết thực hiện các mục tiêu không thay đổi cho mọi dự án: Đạt yêu cầu chất lượng, An toàn, Đúng tiến độ và Trong phạm vi ngân sách.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN
Để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng, điều ưu tiên trong chính sách nhân sự của công ty là đào tạo và giữ chân các nhân viên giỏi để họ được phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi đối xử với mỗi nhân viên như một thành viên trong gia đình để có thể cùng nhau phát triển và để đóng góp của họ được công nhận và tưởng thưởng. Chính sự công nhận là động lực để các nhân viên của chúng tôi làm việc vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Chúng tôi nâng cao nghề nghiệp của nhân viên bằng cách tăng thêm thách thức, kèm cặp, huấn luyện và phát triển khả năng lãnh đạo cho họ. Chúng tôi khuyến khích và hổ trợ nhân viên trở thành các thành viên có trách nhiệm của công ty.